Ataollah Ebrahimzadeh

Ataollah Ebrahimzadeh

عطاالله ابراهیم زاده
Email:  e_zadeh[at]nit.ac.ir
Website:  http://cee.nit.ac.ir/?e_zadeh

Associate Professor

malonetta

malonetta uden recept malonrabat.site malonetta femicept

Dr. Ataollah Ebrahimzadeh (PHD)

Affiliations: Faculty of Electrical Engineering, Babol Noushirvani University of Technology, Babol, Iran

Email:  aezadeh@ieee.org, e_zadeh@nit.ac.ir

 
Qualifications

-High school (Diploma): Mathematics and Physics, Shahid Ebrahimi high School, With Honors, 1991.

-BSC: Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran, With Honors, 1995.

MSC: Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology, With Honors, 1999.

MS THESIS: Control of the Arm Impedance During Movement

PHD: Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashad, 2006.

PHD DISSERTATION: Advanced Methods for Identification of Digital Signal Types Using Supervised Classifiers and Efficient Features

 
Research Interests
 • Wireless Sensor network
 • Gognitive Radio
 • Optimization
 • General area of Signal Processing
 • Wireless Communications
 •  Statistical Pattern Recognition 
 • Artificial Intelligence
 • Digital Communications
 • Optoelectronics
 • Microwave and Antenna Propagations
 
Honors and Awards

Second rank among the students of Mathematcis and physics -mazandaran province-1370

First Rank in the BS studentt uiversity of tehran

 
Previous and Present Positions

   Researcher of ITRC (Iran Telecommunication Research Center) : 1995

Researcher and Maintenance of Medical Instruments : 1996-1998

 Researcher of R&D office in Khorasan Razavi Telecommunication Company, about: NGN, BC&CC&CC, Security in Wireless Communication: 2000-2006

   Assistant Professor of Faculty of Electrical and Computer Engineering, Babol University of Technology, Since  2007

   Associate Professor of Faculty of Electrical and Computer Engineering, Babol University of Technology, Since  2011

 
Professional Membership

Member of IEEE

Member of IEICE

 
Teaching Experiences

     Undergraduate:

Communication Systems I &II,  Engineering Electromagnetic, Antenna and Wave Propagations, Data Transmission and Computer Networks, Communications Circuits, Communications Transaction Lines, Engineering Mathematics, Basic Circuits,  Microelectronics I, II

Graduate:

Soft Computing,  Stochastic Processes,  Optoelectronics,  Advanced Digital Communications Theory, Information and Coding Theory, Digital Signal Processing

   

 
Publications
 • Selected Journal papers

 

-A.Ebrahimzadeh, J.Addeh, V. Ranaee, Recognition  of  control  chart  patterns  using  an  intelligent  techniqu, Applied Soft Computing,  pp. 2970-2980, 2013. (ISI, IF=2.6)

 

-M. Najimi, A. Ebrahimzadeh, S. M. Hosseini, A. Fallahi, A Novel Sensing Nodes and Decision Node Selection Method for Energy Efficiency of Cooperative Spectrum Sensing in Cognitive Sensor Networks, IEEE SENSORS JOURNAL, VOL. 13, NO. 5, MAY   pp. 2970-2980, 2013. (ISI, IF=1.6)

 

 

-A.Ebrahimzadeh, J.Addeh, Z. Rahmani, Control chart pattern recognition using K-MICA clustering and neural networks, ISA Transactions, vol. 51, pp. 111-119, 2012. (ISI, IF=1.00)

 

-A. Ebrahimzadeh, A novel method for automatic modulation recognition, Applied Soft Computing, vol. 12, pp. 453-461, 2012. (ISI, IF=2.22)

 

-A.Ebrahimzadeh, Mahdi Yousefi, Recognition of the Communication Signals Using Particle Swarm Optimization and Support Vector Machine Based on the Multi-Resolution Wavelet Analysis, Wireless Personal Communications (WPC), vol. 63, pp.847-860, 2012. (ISI, IF= 1.56)

 

-Vahid Ranaee , A. Ebrahimzadeh,  Control chart pattern recognition using neural networks and efficient features: a comparative study, Pattern Analysis and Applications (PAA), In Press, DOI 10.1007/s10044-011-0246-6, 2012. (ISI, IF= 1.56)

 

-A. Ebrahimzadeh, Recognition of control chart patterns using an intelligent technique, Applied Soft Computing, In Press, 2012. (ISI, IF=2.22)

 

-A. Ebrahimzadeh, V .Ranaee, Control Chart Pattern Recognition Using a Novel Hybrid Intelligent Method, Applied Soft Computing, vol. 11, 2011. (ISI, IF=2.22)

 

-A. Ebrahimzadeh, S. E. Mousavi, Classification of Digital signal Type Using an Advance Technique, Applied Soft Computing, vol. 11, pp.428-435, 2011. (ISI, IF=2.22)

 

-A.Ebrahimzadeh, V.Ranaee, Recognition of Control Chart Patterns Using Swarm Intelligence and Neural Networks based on the Statistical and Shape Features, IEEJ Transactions on communications, vol. 21, no.1, 2011. (ISI, IF=0.35)

 

-A.Ebrahimzadeh, R. Ghazalian, Blind digital modulation classification in software radio using the optimized classifier and feature subset selection, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 24, pp.50-59, 2011. (ISI, IF=1.5)

 

-A.Ebrahimzadeh, A. Khazaee, High Efficient System for Automatic Classification of the Electrocardiogram Beats, Annals of Biomedical Engineering, Vol. 39, pp.996-1011, 2011. (ISI, IF=2.75)

-A. Ebrahimzadeh, Hybrid intelligent technique for automatic communication signals recognition using Bees Algorithm and MLP neural networks based on the efficient features, Expert system with applications (ESWA), vol. 38, pp.6000-6006, 2011.  (ISI, IF=2.95)

-A. Ebrahimzadeh, V.Ranaee, High efficient method for control chart patterns recognition, Acta Technica, vol. 56, 2011, pp.89–101.

-M. Sefidgaran, M. Mirzaee, A. Ebrahimzadeh, Reliability model of Power Transformer with ONAN Cooling, Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE), vol. 6, no. 2, 2010, pp. 103-109. (ISC)

-A.Ebrahimzadeh, A. Khazaee, V.Ranaee, Classification of the electrocardiogram signals using supervised classifiers and efficient features, Computer methods and programs in biomedicine, vol. 99, pp. 179-194, 2010. (ISI, IF= 1.25)

 

-A. Ebrahimzadeh, V .Ranaee, Control Chart Patterns Recognition Using an Optimized Neural Network and Efficient Features, ISA Transactions, vol.49, no.3, pp. 387-393, 2010. (ISI, IF=1.00)

 

-A.Ebrahimzadeh, A. Khazaee, V.Ranaee, Classification of the electrocardiogram signals using supervised classifiers and efficient features, Computer methods and programs in biomedicine, vol. 99, pp. 179-194, 2010. (ISI, IF= 1.25)

-A. Ebrahimzadeh, A. Khazaee, Detection of premature ventricular contractions using MLP neural networks: A comparative study, Measurement, vol.43, no.1, pp. 103-112, 2010. (ISI, IF=1.00)

-Vahid Ranaee, A. Ebrahimzadeh, R.Ghaderi, Application of the PSO-SVM model for        recognition of control chart patterns, ISA Transactions, vol. 49, pp. 577-586, 2010. (ISI, IF=1.00)

-A. Khazaee, A.Ebrahimzadeh, Classification of electrocardiogram signals with support vector machines and genetic algorithms using power spectral features, Biomedical Signal Processing and Control, vol. 5, 2010, pp. 252-263.

-A. Ebrahimzadeh, R. Ghazalian, Recognition of communication signal types using genetic algorithm and support vector machines based on the higher order statistics, Digital Signal Processing(DSP), vol. 20, pp. 1748-1757, 2010. (ISI, IF=1.32)

 

-A. Ebrahimzadeh, H. Azimi, Blind signal-type classification using a novel robust feature subset selection method and neural network classifier, Annual of Telecommunications, vol. 56, pp. 625-633, 2010. (ISI, IF= 0.82)

 -A. Ebrahimzadeh, Automatic recognition of radio signals using a hybrid intelligent technique, Expert system with applications (ESWA), vol. 37, no.8, pp.5803-5812, 2010.  (ISI, IF=2.95)

-P. M. Farahabadi,  H. Miar-Naimi, A. Ebrahimzadeh, Closed-Form Analytical Equations for Amplitude and Frequency of High- Frequency CMOS Ring Oscillators, IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS—I, vol. 56, no.1, 2009. (ISI, IF=2.28)

 -A. Ebrahimzadeh,  A. Khazaee , An Efficient Technique for Classification of Electrocardiogram Signals, Advances in Electrical and Computer Engineering, vol.9, no.3, pp.89-93, 2009. (ISI, IF=0.7)

-A. Ebrahimzadeh, and A. Ranjbar, Intelligent digital signal-type identification, Engineering Applications of Artificial Intelligence (EAAI) -Elsevier, vol. 21, pp. 569–577, 2008. (ISI, IF=1.50)

- A. Ebrahimzadeh, and R. Ghaderi, An intelligent system for classification of the communication formats using pso, Informatica, vol. 32, pp. 213- 218, 2008. (Indexed, Scientific-Research)

-A.Ebrahimzadeh, M. Ebrahimzadeh, An expert system for digital signal type classification, Journal of Electrical Engineering (JEEEC), vol. 58, pp. 334–341, 2007. (ISI, IF=.35)

 

Conference papers

1) A. Ebrahimzadeh, and S. A. Seyedin , A new method for automatic digital signal type identification, Proc. Conference on Intelligent Systems (CIS), 2005

2) A. Ebrahimzadeh, M. Ardebilipour, and A. Movahedian, Automatic digital signal types recognition using si-nn and hos, Proc. IEEE International Conference on Communications (ICC07), June 2007, Glasgow, UK.

3) A. Ebrahimzadeh, and A. Ranjbar, An expert system for recognition of the signal type, Proc. IASTED International Conference on Circuits, Signals, And Systems (CCS07), July 2007, Banff, CANADA.

4) A. Ebrahimzadeh, and A. Ranjbar, A method for identification of communication signals, Proc. International Conference on Image Processing, Computer Vision and Pattern Recognition (WORLDCOMP'07), Los Vegas, June 2007, USA.

5) A. Ebrahimzadeh, and A. Ranjbar, A svm-based classifier using oaa method for recognition of digital signals in multipath channels, Proc. International Conference on Image Processing, Computer Vision and Pattern Recognition (WORLDCOMP'07), Los Vegas, June 2007, USA.

6) A. Ebrahimzadeh, V. Ranaee, Recognition of Control Chart Patterns Using Genetic Algorithm and Support Vector Machine, IEEE International Conf. Network Digital Technology (NDT 2009)

 7) A.Ebrahimzadeh, V. Ranaee, A Hybrid Intelligent Technique for Recognition of Control Chart Patterns,  IEEE International Conf. Network Digital Technology (NDT 2009)

8) A. Ebrahimzadeh, Automatic Modulation Recognition Using RBFNN and Efficient Features in Fading Channels, IEEE International Conf. Network Digital Technology (NDT 2009)

9) A. Ebrahimzadeh, A. Khazaee, A Technique for ECG-Beat Classification Using RBF Neural Networks and Efficient Features, Fuzzy and Intelligent Systems2009 (FIS 2009)

10) A. Ebrahimzadeh, S. Mavaddaty, Evaluation of the Performance of Genetic Algorithm for Speech Signals Separation, IEEE (ACT 2009)

11) S. Rastegar, Reza Ghaderi, A. Ebrahimzadeh, H. Miare Naimi Boundary Distance Transform for Kernel Based Object Tracking, ICEE 2009

 12) سعيد رستگار، رضا قادري، حسين ميار نعيمي، عطاالله ابراهيم زاده ، استفاده از يك تبديل شبه خاكستري براي رديابي موثر جسم متحرك با استفاده از روش جابجايي ميا نگين و ميدان شار برداري، ICEE 2009 هفدهمين كنفرانس مهندسي برق

13) سمیرا مودتی،  عطاالله ابراهیم زاده، استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت جداسازی سیگنالها در شبکه های مخابراتی به روش تفکیک کور منابع، دومین کنفرانس ملی برق ایران

14) سمیرا مودتی،  عطاالله ابراهیم زاده، تفکیک کور سیگنالها به کمک الگوریتم ژنتیک با ارائه تابع هزینه جدیدی بر مبنای قطری سازی ماتریس همبستگی، پانزدهمین کنفرانس سالیانه انجمن کامپیوتر ایران

 

 

 

 
Supervised Dissertations and Theses
 
Research Projects
 
Back to top